Sidor

fredag 19 augusti 2011

Forskning, föräldraledighet och föräldrapenning

Sedan en tid tillbaka är jag föräldraledig, därav tystnaden här på bloggen. Att vara föräldraledig forskare är nu inte helt enkelt. Dels är en forskares kompetens ofta så specialiserad att det är svårt att lämna över uppgifter till andra. Dels har forskaryrket på senare tid blivit något av en entreprenörsverksamhet där forskaren i avsaknad av fastare anställningsformer ständigt behöver skapa och finansiera nya projekt. Då är det en utmaning att skapa utrymme för att helt vara borta från arbetet. Lärosätena är lyckligtvis medvetna om situationen och åtminstone Chalmers har en generös föräldrapolicy.

Jag kommer säkert att göra ett och annat inlägg här för att hålla ångan uppe. Låt oss börja med en reflektion kring själva möjligheten att som pappa vara hemma med sitt barn under en längre tid. Den generösa svenska föräldraledighetslagstiftningen och praxisen är en fantastisk välfärdsinrättning (och dessutom ett medel för att förbättra jämställdheten i arbetslivet). Den saknar motsvarighet även i många länder med en omfattande välfärd. I Storbritannien har till exempel pappor endast rätt till två veckors ledighet, till en ganska låg ersättning. Möjligheten att vara hemma utan ersättning är begränsad till fyra veckor per år efter särskild ansökan och förutsatt att man har arbetat kontinuerligt under ett år.

Just rättigheten till obetald föräldraledighet är ett fint inslag i den svenska lagstiftningen, som möjliggör för bägge föräldrarna att vara hemma och gemensamt forma familjelivet. I den svenska debatten är det tyvärr många som inte skiljer på föräldrapenning och föräldraledighet. I en artikel om alliansens familjepolitik från förra året skrev till exempel Svenska Dagbladet att "Ett av huvudförslagen är att båda föräldrarna ska kunna vara föräldralediga samtidigt i 30 dagar under det första året." Men det kan de redan. Föräldraledighetslagen 5 § är tydlig med att "En förälder har rätt till hel ledighet för vård av barn till dess barnet är 18 månader oavsett om föräldern får föräldrapenning eller inte." Till dess barnet är ett år har man dessutom rätt att behålla sin sjukpenningsgrundade inkomst även om man går ned i tjänstgöringsgrad.

Alla familjer har inte ekonomiskt utrymme möjlighet till obetald föräldraledighet, men att möjligheten finns är ett viktigt inslag i föräldrars rättigheter och borde ges mer utrymme i den familjepolitiska debatten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar